Forløbsuddannelsernes

"læring-arbejde-læring" - struktur

Transfer drejer sig om at skabe læring og udvikle viden og kompetencer ”der virker”. Læring er fundamentalt bundet til den kontekst, den finder sted i, og derfor må der selvstændigt fokus på, hvordan det kan sikres, at det lærte kan overføres og anvendes i andre sammenhænge.

I dette har der været en tilbøjelighed til at anskue transfer som envejsrettet gående fra lærings- til anvendelsessituationen, men nyere forskning har påpeget, at succes med transferarbejdet kræver, at man langt højere grad må forstå og arbejde med denne overførsel som en tovejsrettet proces, hvor praksislæring i anvendelsessituationen også må infiltrere læringssituationen.

Det sætter blandt andet krav om vekselvirkning mellem praksis og teori. Forskningen omkring transfer viser også, at man i den proces i undervisningens tilrettelæggelse med fordel bør skabe ny viden gennem erkendelse og refleksion som læringsformer, fordi det gennem disse læringsformer samtidig ofte går op for den lærende, hvordan de nye indsigter kan anvendes i praksis.

GLUs organisering som en forløbsuddannelse giver særligt gode muligheder for pædagogiske arbejdsformer, som tænker transfer med ind. Kursisterne kan helt naturligt arbejde med at integrere stoffet i praksis mellem de enkelte kursusgange. Og samtidig giver forløbet muligheden for at etablere den nødvendige trygge atmosfære, som forskningen også betoner som afgørende vigtig i forhold til at skabe transfer.  I GLU udnytter underviserne denne organisatoriske fordel på mange måder, i det følgende præsenteres eksempler på dette.

Stil opgaver i forhold til kursisternes egen virkelighed

Der er meget at hente i ”siden sidst” 

Brug logbøger – det skaber refleksion

Lad kursisterne støtte hinanden og skabe læring sammen

Brug kursisternes forskellighed konstruktivt

Skab fundamentet for transfer - et trygt og tillidsfuldt miljø

Personlig målsætning


Tilbage